DIGITAL DIARY

                   

                     BLOCK       VILLAGE                                                           BLOCK       VILLAGE

                     NAGAL          GHYANA                                                                              NANUTA          ANANTMAU

                     NAKUR          KAKRALA                                                                            NANUTA          DEVPURA

                    NAKUR           SAHAPUR MAJBATA                                                          NANUTA          SADHAULI DULICHANDPUR

                    DEOBAND      AAKHLOAR KHERY                                                           RAMPUR          SANCHALU

                    DEOBAND       KHAJURY                                                                            RAMPUR          TIPARA

                    DEOBAND       DEHERA                                                                               NAGAL             JATOL DAMODARPUR

                    DEOBAND       THAMANA                                                                          SARSAWA       DASHA MAZARA   

                    DEOBAND       DULICHANDPUR                                                                DEOBAND       LALWALA

                    BALIYAKHERI   BERI TAGA                                                                      BALIYAKHERI    JANDHERI

                     DEOBAND         LAKHNOTI                                                                     PUNWARAKA      SIMBHALKA     

                     DEOBAND         ISSHARPUR                                                                    PUNWARAKA      SULTAN PUR

                    NAGAL               NIYAMATPUR                                                               PUNWARAKA       SANDAL HERI

                    NAGAL               SUNAHETI                                                                     BALIYAKHERI      SAWALPUR NAWADA

      RAMPURMANIHARAN      HARDEKI                                                                   PUNWARAKA       CHAKAADAM PUR

                BALIYAKHERI          KRISHNI                                                                    BALIYAKHERI      THAROLI

               BALIYAKHERI    BADSAH PUR                                                                   PUNWARAKA      HALAL PUR

               BALIYAKHERI    KANKARKUI                                                                   SADHOLI KADEEM  MAHMOODPUR NAGALI

              NAGAL    MOHIDUEEN PUR                                                                        SARSAWA        SUAWAKHERI

             SADHOLI KADEEM  KASBA GARH                                                              BALIYAKHERI   NAGALA KHARI

             NAGAL    PATHODI BAKKAL